Visstand Waddenzee verarmd


Mede naar aanleiding van de vele berichtgeving rond de website, startte het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in samenwerking met de onderzoeksinstituten NIOZ en IMARES Wageningen UR een onderzoek naar de oorzaken van deze afname en mogelijke herstelmaatregelen. Deze week waren de uitkomsten daarvan groot nieuws, zoals op nu.nl.

Ook het PRW concludeert dat het totale aantal vissen in de Waddenzee sinds de jaren ’80 aan het dalen is en nu ook lager is dan de decennia daarvoor. Een sterke afname is vooral te zien bij de groep van jonge vissen die de Waddenzee tijdelijk bewonen. Zoals de schol, schar en kabeljauw. Niet met alle vissoorten gaat het slecht. De verschillen tussen de verschillende soorten zijn groot. Vissen die de Waddenzee als vast leefgebied hebben laten een stabiele trend zien of nemen juist toe in aantal. In het onderzoek is de nieuwste kennis over visstanden goed terug te vinden in factsheets. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en is aangegeven wat er gedaan kan worden aan de dalende visstand. Een belangrijke conclusie is dat de daling vooral veroorzaakt wordt door het verdwijnen van goede leefgebieden. De oorzaken daarvoor zijn heel divers. Van klimaatverandering tot zandsuppleties en visserij tot aanleg van dijken. Het PRW noemt het verbeteren van overgangen tussen zoet en zout en het beter rekening houden met de hersteltijd van de bodem bij zandsuppleties als goede maatregelen om de visstand te verbeteren. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren om de dalende trend te keren. De Waddenvereniging is blij dat de noodzaak voor projecten als de aanleg van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk en plannen voor een betere passage voor trekvissen bij het Lauwersmeer sterk terug komt in de adviezen.

Het onderzoek en factsheets zijn te downloaden vanaf de site van PRW.
Foto: NIOZ
Publicatiedatum: 11-06-2015